ajándékutalvány facebook

Elérhetőségek

K.L.M.N. Education Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 48.
Telefon: 203113600
Mobil: +36-20/9725-577
E-mail: info@klmn-education.hu
További információk

9700 Szombathely, Thököly utca 48.
Ügyfélfogadás: 
hétfő - péntek 8.00 – 16.00
Tel.: 94/313-686, 20/9725-577

9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Ügyfélfogadás: 
hétfő – csütörtök   13:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 12:00
Tel.: 94/412-899Szaktanfolyamaink

Gépkezelők képzése (csak gyakorlati vizsgával)

Gépkezelők képzése (csak gyakorlati vizsgával)

1.A képző szerv megnevezése:

K.L.M.N. EDUCATION Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9900 Körmend Rákóczi u. 13

E-mail címe: : info@klmn-education.hu

Telefonszám: 06/20-9725-577

Honlap: www.klmn-education.hu

2.A cég formája: Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

3.A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.18-09-109876

4.Az iskolavezető neve: Kelemen László 

E-mail címe: info@klmn-education.hu         Telefonszáma: 06/20-9725-577

5. Az ügyfélfogadó címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686       

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől péntekig  8:00 -16:00 között

6. A telephely címe: 9700 Szombathely, Thököly út 46-48.

Telefonszáma: 06/94-313-686

7. A szaktanfolyamra való felvétel módja:

A szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal - bármely gazdasági ágazatban - gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalán.

A tanfolyam az alábbiakra terjed ki:

a) a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre - a bányaművelés föld alatti létesítményei, a külfejtés, a villamoshálózat-építés, a vasúti felépítmények létesítése kivételével - használnak (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép),

b) a gépet működtető, irányító személyre (a továbbiakban: gépkezelő),

a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány megszerzése érdekében.

 

Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

A kép­zés cél­ja tehát ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) gép­ke­ze­lői bi­zo­nyít­vánnyal ren­del­ke­ző szak­em­be­rek, új tí­pus­be­jegy­zé­sek bő­ví­té­sé­re va­ló fel­ké­szí­té­se és vizs­gáz­ta­tá­sa.

8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel: "A közúti áruszállítást végző jármű megrakásához alkalmazott, a járműre szerelt vagy önjáró emelő- és rakodógépet csak a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező, 18. életévét betöltött, egészségügyi szempontból alkalmas személy kezelheti."

A jogosítvány jogosultja a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján köteles orvosi vizsgálaton megjelenni.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

A gépcsoportba sorolást az emelő- és rakodógép

a) konstrukciója által meghatározott munkavégző képessége (a munkavégzés célja és módja),

b) munkavégző képességét meghatározó fő szerkezeti jellemzők, továbbá

c) a gép kezelőjével szemben támasztható kezelési követelmények

határozzák meg.

-  Az új jog­sza­bá­lyok alap­ján a kü­lön­bö­ze­ti vizs­gát ha­tó­sá­gi vizs­gá­nak ne­ve­zik és a Nem­ze­ti Köz­le­ke­dé­si Ha­tó­ság (NKH) bo­nyo­lít­ja, az új jo­go­sít­vá­nyo­kat is ők ál­lít­ják ki.
A ko­ráb­ban megszerzett épí­tő­gép­ke­ze­lő jo­go­sít­vá­nyok ér­vény­ben ma­rad­nak, de új gé­pe­ket már nem le­het ezek­be be­je­gyez­ni. Az eme­lő-és ra­ko­dó­gé­pek te­kin­te­té­ben 2015.​december 31-ig jo­go­sít a be­jegy­zett gép­tí­pu­sok ke­ze­lé­sé­re.

A 7.,12. és 19.pontban foglaltak teljesülése.

10. A tanuló által igényelt szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszám, az elméleti tanórák időtartama

A képzés minimális időtartama

 


 

A szaktanfolyam megnevezése

 

Minimálisan kötelező óra-szám 

 

Földmunkagépkezelő tanfolyamok

1. 

Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

2. 

Gumikerekes kotró-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

3. 

Lánctalpas kotró-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

4. 

Teleszkópos kotró-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

5. 

Vedersoros árokásó-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

6. 

Földtoló-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

7. 

Földgyalu-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

8. 

Földnyeső-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

 

 

 

 

 

Anyagmozgató és speciális szállítógép kezelői tanfolyamok

1

Gyalogkíséretű targonca-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

2

Vezetőállásos targonca-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

3

Vezetőüléses targonca-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

4

Betonszállító mixer-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

5

Betonszállító mixer betonszivattyúval-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

6

Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gép-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

7

Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

 

 

 

 

 

Emelő és rakodógép kezelői tanfolyamok

1

Gépjármű emelő-hátfal kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

2

Mobil szerelő állvány-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

3

Mobil szerelő kosár-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

4

Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

5

Konténer emelő-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

6

Autódaru-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

7

Lánctalpas daru-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

8

Járműre szerelt daru-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

9

Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos ra-kodó) kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 
 

10

Kompaktor-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

11

Vagonkirakó-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

 

 

 

 

 

Közműépítési és üzemeltetési, mélyépítési, út-alagút, hídépítési gép fenntartó és kárelhárító gépkezelői szaktanfolyamok

27

Talajstabilizátor kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

28. 

Betonbedolgozó finischer-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

29. 

Aszfaltbedolgozó finischer-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

30. 

Aszfaltburkolat maró-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

31. 

Alagútépítő gép-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

32. 

Útfenntartó-, és karbantartó gép-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 

33. 

Földműfenntartó gép-kezelői szaktanfolyam 

30 óra* 

 


 

Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

A gyakorlati oktatási rész (gépkezelési gyakorlat) gépcsoportonként és tanulónként legalább 5 tanóra, egy tanóra időtartama 45 perc.

Gépkezelői (1-33 sorszámú szaktanfolyamok)

Tantárgy Típusa

Tantárgyak

Minimnálisan  kötelező    Óraszám

 

Elmélet

Gépek szerkezettana

15

 

Üzemeltetési és technológiai ismeretek

5

 

Szakirányú munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek

5

 

Gyakorlat

Gépkezelési gyakorlat

5

 
 

11. A géphasználat:

A gyakorló terület biztosításra kerül, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a tanuló számára a gép kezelésének, valamint a hibaelhárításnak a gyakorlása, beleértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését. A tanuló és a gép üzemeltetéséért felelős személy (a továbbiakban: gyakorlati oktató) részére a gép kezeléséhez (karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, védőital előírás.

A gépek gépcsoportba sorolása:

I.     Földmunkagépek

11

Univerzális földmunkagépek

 

12

Kotrók

 

13

Árokásók

 

14

Földtolók

 

15

Földgyaluk

 

16

Földnyesők

 
 

 

 

 

 

Földmunka-gép csoportok

Kódszám

Megnevezés

 

1111

Traktoralapú univerzális földmunkagép (MSZ EN 474-4)

 

1212

Gumikerekes kotrók (MSZ EN 474-5)

 

1222

Lánctalpas kotrók

 

1223

Teleszkópos kotrók

 

1311

Vedersoros árokásók

 

1412

Földtolók

 

1522

Földgyaluk

 

1612

Földnyesők

 

 

 

 

 

II. Anyagmozgató és speciális szállítógépek

33

Targoncák

 

36

Speciális anyagszállító és anyagtovábbító járművek

 

 

 

 

 

II.       Anyagmozgató és speciális építőipari szállítógépcsoportok

Kódszám

Megnevezés

 

3312

Gyalogkíséretű targoncák

 

3313

Vezetőállásos targoncák

 

3324

Vezetőüléses targoncák

 

3624

Betonszállító mixer

 

3626

Betonszállító mixer betonszivattyúval

 

3627

Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek

 

3628

Szennyvízszállító és szippantó járművek

 

 

 

 

 

III.                       Emelő és rakodógépek

42

Emelő- és szerelőállványok

 

43

Konténer emelők

 

44

Járműves daruk

 

45

Rakodógépek

 

 

 

 

 

Emelő és rakodógép csoportok

Kódszám

Megnevezés

 

4213

Gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1)

 

4221

Mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495)

 

4223

Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280)

 

4224

Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű

 

4374

Konténer emelők

 

4411

Autódaruk (MSZ EN 13000)

 

4431

Lánctalpas daruk

 

4451

Járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999)

 

4511

Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ EN 474-3)

 

4572

Kompaktorok

 

4593

Vagonkirakók

 

 

 

 

 

IV.        Közműépítés és üzemeltetés,mélyépítés, út-alagút, hídépítési gépei fenntartó és kárelhárító gépek

53

Útépítés gépei

 
 

55

Alagútépítés gépei

 
 
 

56

Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései

 
 
 

 

 

 

 

Közműépítési és üzemeltetési,mélyépítésű, út-alagút, hídépítési gép fenntartó és kárelhárító gépcsoportok

Kódszám

Megnevezés

 

5316

Talajstabilizátorok

 

5323

Betonbedolgozó finischer

 

5341

Aszfaltbedolgozó finischer

 

5344

Aszfaltburkolat maró

 

5599

Alagútépítő gépek

 

5631

Útfenntartó-, és karbantartó gépek

 

5632

Földműfenntartó gépek

 

12. A hiányzás pótlásának módja

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási részén - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a részvétel kötelező.

Elméletből a Képzőszerv által, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalának előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

A Tanulónak - azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt - pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására. Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni.

13. A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása:

Gyakorlati oktatás:  5 óra/fő/gépcsoport

Képzés és vizsgáztatás díja:   25.000 Ft/gépcsoport + 3.300 Ft illeték

Kedvezményekről,  eseti akciókról  honlapunkról értesülhet.
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.

 


A tandíjbefizetés módjai:

¡         az ügyfélszolgálati irodáinkban( nyitvatartási időben)  közvetlenül, számla ellenében

¡         átutalási postautalvánnyal

¡          banki átutalással

Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.                                           A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.   

 14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A ha­tó­sá­gi vizs­ga, az OKJ-s bi­zo­nyít­vány bir­to­ká­ban csak gya­kor­la­ti vizs­gát(gépkezelést) jelent.  A hallgatók az elméleti vizsga alól felmentést kapnak.

15. A teljesített oktatásról szóló igazolás kiadás módja:

A tanfolyam teljeskörű elvégzéséről Tanfolyami igazolást állítunk ki, majd a 19.pont szerint történik a vizsgára lejelentés,jelentkezés a tanuló nyilatkozata alapján.

16. Oktatási helyszínek címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

17.A pótórák igénylésének módja, díjai (12.ponttal szinkronban):

Hiányzást másik tanfolyamon pótolható plusz díj befizetése nélkül. Ha csoportos előadáson kívül pótolja a tanuló,akkor az 4.500 Ft/óra.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:

A közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságon belül a Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya látja el, országos illetékességgel.

Elérhetőség

Cím:​ 1066 Budapest, Teréz krt. 38.​

Postacím:​ 1389 Budapest 62, Pf. 102.​

Telephely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Telefon: 1/814-1818

Fax: 1/814-1815

E-mail: kepzesvizsga@nkh.gov.hu

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

Az NKH a tanfolyamot folytató szervezettel, a tanfolyam befejezésének időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját és helyét.

 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.

Tantárgyak

Vizsgatárgy fajtája

 

Gépek szerkezettana

szóbeli

 

Üzemeltetési és technológiai ismeretek

szóbeli

 

Szakirányú munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek

szóbeli

 

Gépkezelési gyakorlat

Gyakorlati

 
 

A gépkezelői jogosítvány kiadását, anyakönyvezését és a jogosítványmásodlatok kiadását az NKH végzi, az elméleti és gyakorlati vizsgákról készült vizsgajegyzőkönyvek adatai és a vizsgázó vagy a gépkezelői jogosítvány jogosultja kérelme alapján. A sikeresen vizsgázók részére az NKH a gépkezelői jogosítványt a vizsgát követő 15 munkanapon belül állítja ki.

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való jelentkezésig a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutaláson kívül a közlekedési hatóságnál - Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége- készpénzben is megfizethető oly módon, hogy a közlekedési hatóság szedi be a díjat, de az az NKH-t illeti.

 

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

 

Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

 

A vizsgadíjra megfelelően alkalmazni kell a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló miniszteri rendelet 3. §-ának és a 3. számú melléklete 2. és 3. pontjának rendelkezéseit.

 

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

             

           

17. A külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 3300 Ft.

 

 

21. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A vizsga követelményei

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke gépcsoportonként - a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján - határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal a gépcsoportokra meghatározott vizsgafeladatok közül (Gyakorlati vizsgafeladatok). Amennyiben a vizsga helyszíne nem alkalmas az összes vizsgafeladat végrehajtására, úgy csak a végrehajtható feladatok közül kell a vizsgázónak a számára meghatározott feladatot teljesítenie.

A gyakorlati vizsga időtartama gépcsoportonként 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.

Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti.

 

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó az alábbi hibákat véti:

a feladatot csak részben teljesíti,

a gép kezelő-szerveit nem megfelelően kezeli,

a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna,

balesetveszélyes helyzetet teremt.

 

A vizsga ismeretanyaga

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a szaktanfolyam "Gépkezelés" című tantárgynak ismeretanyagával. A feladatok végrehajtását alapállapotba helyezett géppel kell elvégezni és a vizsgázónak a feladat végrehajtása után a gépet alapállapotba kell visszahelyeznie.

 

 
Vissza az előző oldalra!
K.L.M.N. Education Kft. - Magyar