ajándékutalvány facebook
-

Elérhetőségek

K.L.M.N. Education Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 48.
Telefon:
203113600
Mobil:
+36-20/9725-577
E-mail:
info@klmn-education.hu
További információk

9700 Szombathely, Thököly utca 48.
Ügyfélfogadás: 
hétfő - péntek 8.00 – 16.00
Tel.: 94/313-686, 20/9725-577

9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Ügyfélfogadás: 
hétfő – csütörtök   13:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 12:00
Tel.: 94/412-899

Felnőttképzési ny.szám: B/2020/001299Szaktanfolyamaink

Tehergépkocsivezetői képesítő alapTehergépkocsivezetői képesítő alap

1.A képző szerv megnevezése:

K.L.M.N. EDUCATION Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9700, Szombathely, Thököly u. 48.

E-mail címe: : info@klmn-education.hu

Telefonszám: 06/20-9725-577

Honlap: www.klmn-education.hu

2.A cég formája: Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

3.A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.18-09-109876

4.Az iskolavezető neve: Kelemen László 

E-mail címe: info@klmn-education.hu         Telefonszáma: 06/20-9725-577

5. Az ügyfélfogadó címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686       

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől péntekig  8:00 -16:00 között

6. A telephely címe: 9700 Szombathely, Thököly út 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686

7. A szaktanfolyamra való felvétel módja:

Tehergépkocsi alapképesítést- a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenység esetén- azon személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki

a) a közúton C1, C1+E, C, C+E, kategóriájú - vagy ezekkel egyenértékűnek elismert - vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, és

aa) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) állampolgára, vagy

ab) nem EGT-állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,

b) EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező olyan gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikke rendelkezései szerint Magyarországon van, C1, C1+E, C, C+E, kategóriájú - vagy ezekkel egyenértékűnek elismert - vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a 33/B. §-ban meghatározott alapképesítést kívánja megszerezni.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet tartalmazza mindazokat a jogszabályi előírásokat, melyek teljesítése révén az állampolgárok számára lehetőség nyílik a különböző szaktanfolyami jogosultság megszerzésére.

A szaktanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a javítása, a tehergépkocsi-vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképzés eredményeként megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében. Az alapképzési szaktanfolyamon a részvétel kötelező, amelynek célja, hogy a járművezetők sajátítsák, illetve mélyítsék el az áruszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához -és a vizsgához -szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket.

 

Alapképesítést tehát az a gépkocsivezető szerezhet, aki

a) EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye a külön jogszabályban foglaltak szerint Magyarországon van;

b) nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Az alapképesítést a kötelező szaktanfolyami részvétel és az azt követő vizsgakötelezettség sikeres teljesítésével lehet megszerezni. A szaktanfolyam, illetve az azt követő vizsgakötelezettség vonatkozhat

a) az autóbuszvezetői, vagy a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére,

b) az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés együttes, összevontan történő megszerzésére,

c) az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén,

d) a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33/B. § (1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott azon gépkocsivezető, aki

b) C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-ét

követően szerezte meg - a közúton történő járművezetéshez - a szakmai alapképesítés (a továbbiakban: alapképesítés) megszerzésére kötelezett.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvány
lakcímkártya vagy érvényes munkavállalási jogosultságot bizonyító okirat,
- érvényes vezetői engedély,
- felmentés alapjául szolgáló eredeti okmányok a 14.pontban rögzítetteknek megfelelően.

A tanfolyam előtt ingyenes előzetes tudásszint felmérésre van lehetőség, illetve képzési tanácsadást nyújt képzőszervünk az alábbi tartalommal:

ˇ         az önálló tanulás ajánlott ütemterv,

ˇ          a tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló tanulás-módszertani tanácsok,

ˇ         a tanuláshoz felhasználható segédanyagok (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) be-szerzésének helyei.

8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: nem releváns.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

A 7.,12. és 19.pontban foglaltak teljesülése.

10. A tanuló által igényelt szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszám, az elméleti tanórák időtartama

A képzés minimális időtartama

 

Sorszám

Tanfolyam megnevezése

Minimálisan  kötelező    Óraszám

1

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés 

66óra *

2

Tehergépkocsi-vezetői alapképzés 

44óra*

3

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában 

26óra*

 

 


 

Képesítés

Elméleti tantárgyak

Gyakorlati tantárgyak

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés

Előírások alkalmazása

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika

Járművezetés közúti forgalomban

Jármű vezetéséhez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy szimulátoron

Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés

10

10

10

10

2

2

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői alapképesítés1)

15

10

15

20

4

2

Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés3)

5

2

5

10

2

2

 

1) Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés együttes, összevontan történő megszerzése esetén

2) Az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában

3) A tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában

*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

Egy elméleti óra időtartama 45 perc.

11. A járműhasználat:

gyakorlati vezetéshez: IVECO Eurocargo

szimulátor oktatáshoz: (akkreditáció száma: SZ 053/14) korszerű SH-1 típusú vezetési szimulátor

12. A hiányzás pótlásának módja

Az alapképesítés megszerzéséhez szükséges, a közlekedési hatóság által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgára történő jelentkezésnek feltétele a megelőző szaktanfolyamon történő részvétel.

Elméletből a Képzőszerv által, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalának előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a Tanulónak - azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt - pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni.

13. A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása:

A tandíj teljes költsége: 84.100 Ft, mely az alábbi részösszegekből tevődik össze:

45.000 Ft  gyakorlati képzés

10.000 Ft szimulátor oktatás

29.100 Ft elméleti képzés

Kedvezményekről,  eseti akciókról  honlapunkról értesülhet.
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.


A tandíjbefizetés módjai:

ˇ         az ügyfélszolgálati irodáinkban( nyitvatartási időben)  közvetlenül, számla ellenében

ˇ         átutalási postautalvánnyal

ˇ          banki átutalással

Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.                                           A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.   

 14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az a tanuló, aki tehergépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában alapképesítést szerzett, mentesül a többi tehergépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában az alapképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy a 24/2005(IV.21)GKM rendelet 12.sz.melléklet 1.2. pontban meghatározott képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.

15. A teljesített oktatásról szóló igazolás kiadás módja:

A tanfolyam teljeskörű elvégzéséről Tanfolyami igazolást állítunk ki, majd a 19.pont szerint történik a vizsgára lejelentés,jelentkezés a tanuló nyilatkozata alapján.

16. Oktatási helyszínek címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

17.A pótórák igénylésének módja, díjai (12.ponttal szinkronban):

Hiányzást másik tanfolyamon pótolható plusz díj befizetése nélkül. Ha csoportos előadáson kívül pótolja a tanuló,akkor az 4.500 Ft/óra.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:

A közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságon belül a Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya látja el, országos illetékességgel.

 

Elérhetőség

Cím:​ 1066 Budapest, Teréz krt. 38.​

Postacím:​ 1389 Budapest 62, Pf. 102.​

Telephely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Telefon: 1/814-1818

Fax: 1/814-1815

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról - NKH- szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 8. § (1)

bekezdésének hd) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vizsgáztatáshoz kötelezően előírt

dokumentumokat "Bizonylati album"-ban rögzítette, így a vizsgára jelentés az ebben foglaltak szerint történik. Közúti közlekedési szakemberek vizsgára jelentése az NKH Pallasz rendszeren keresztül történik, amely az Ügyfélkapun keresztül érhető el képzőszervünk részére. A vizsgázó részére kötelezettség, hogy a vizsgadíjakat, továbbá egyes vizsgák esetén az igazolvány vagy okmány díját a vizsga jelentéssel egyidejűleg kell befizetni úgy, hogy a vizsgaprogram dátuma előtt legalább 3 munkanappal beérkezzen. Erről képzőszervünk folyamatosan egyeztet a vizsgázóval.

A Pallasz rendszerben a vizsgázó rögzítése után a képzőszerv nyomtatja ki az alábbiakat:

ˇ az adatlapot,

ˇ a meghatalmazást és

ˇa vizsgaprogramot.

 

Az adatlapokat alá kell írnia a vizsgázónak, a meghatalmazásokra rögzíteni kell a két tanú adatait és alá kell írnia a két tanúnak, a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak.

 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.

Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

 

Képesítés

Elméleti tantárgyak

Gyakorlati tantárgyak

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés

Előírások alkalmazása

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika

Járművezetés közúti forgalomban

Jármű vezetéséhez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy szimulátoron

Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés

40

40

40

0

0

120

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői alapképesítés

40

40

40

40

0

120

Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés

0

0

0

0

40

120

 

1) A vizsgák feleletválasztós tesztkérdések, vizsgatárgyanként elérhető maximális 40 pontból legalább 30 pontot kell elérni a sikeres vizsgához.

2) A vizsga az elméleti tantárgyak ismeretanyaga alapján az ismeretek írásban történő kifejtése, az elérhető maximális 100 pontból legalább 60 pontot kell elérni a sikeres vizsgához.

Gyakorlati vizsgatárgyak:

 

Vizsgatárgy Típusa

Vizsgatárgyak

 

Elmélet

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés

Feleletválasztós tesztlap

Előírások alkalmazása

Feleletválasztós tesztlap

Egészségügyi, közúti, közlekedési és környezeti biztonság, szerviz logisztika.

Feleletválasztós tesztlap

Esettanulmány

Esettanulmány

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban tehergépkocsival

Gyakorlati         vizsga

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek tehergépkocsivezetők részére.

Gyakorlati         vizsga

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán tehergépkocsival, vagy korszerű szimulátor berendezésen.

Gyakorlati         vizsga

 

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való jelentkezésig a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutaláson kívül a közlekedési hatóságnál - Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége- készpénzben is megfizethető oly módon, hogy a közlekedési hatóság szedi be a díjat, de az az NKH-t illeti.

 

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

 

Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

 

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

 

 

Elméleti  vizsgák

1.

Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

6.000Ft

2.

Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként

4.600Ft

3.

A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

3.000Ft

4.

Esettanulmány vizsgatárgyanként

8.000Ft

Eljárási díjak

1.

16. A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

9.900Ft

 

 

Ez alapján a vizsgadíj így tevődik össze :

 

 

Elméleti vizsgák                                      (3x3000Ft)

9.000Ft

Esettanulmány   

8.000Ft

Képesítő vizsgák forgalmi vezetési gyakorlata (C, D) 

9.200Ft

Szimulátor

4.700Ft

gyakorlati vizsgák /szóbeli/ 

5.000Ft

Összesen:

35.900Ft

 

 

A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja  9.900 Ft

 

21. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A sikeresen vizsgázó részére - vezetői engedélye érvényessége esetén  a közlekedési hatóság a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes"Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-t ad ki.

A "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" - a gépkocsivezető/tanuló választása szerint - személyesen vehető át a közlekedési hatóság hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható.


Vissza az előző oldalra!
K.L.M.N. Education Kft. - Magyar