ajándékutalvány facebook
-

Elérhetőségek

K.L.M.N. Education Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 48.
Telefon:
94/313-686
Mobil:
+3620/432-9270
E-mail:
info@klmn-education.hu
További információk

9700 Szombathely, Thököly utca 48.
Ügyfélfogadás: 
hétfő - péntek 8.00 – 16.00
Tel.: 94/313-686, 20/432-9270

9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Ügyfélfogadás: 
hétfő – csütörtök 8:00-12:00 és 13:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 12:00
Tel.: 94/412-899

Felnőttképzési ny.szám: B/2020/001299Járművezető képzés

A kategóriaA kategória

A K.L.M.N. Education Kft-nél a tanulók modern körülmények között sajátíthatják el az autóvezetéssel kapcsolatos ismereteket, és nagy tapasztalattal rendelkező oktatóink segítségével szerezhetnek gyakorlatot. Érdeklődj a számodra legkényelmesebben megközelíthető képzési helyszínen, amennyiben biztonságos körülmények között, türelmes tanárok segítségével szeretnél A kategóriás jogosítványt szerezni.

"A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következõ járművek vezethetők:

 • Motorkerékpár
 • Motoros tricikli
 • Lassú jármű és pótkocsija
 • Segédmotoros kerékpár
 • Kerti traktor
 • Állati erővel vont jármű

"A1" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők:

 • Motorkerékpár (legfeljebb 125 cm3 lökettérfogatú, legfeljebb 11 kW teljesítményű és legfeljebb 0,1 kW/kg teljesítmény/tömeg arányú)
 • Motoros tricikli (legfeljebb 15 kW teljesítményű)
 • Lassú jármű és pótkocsija
 • Segédmotoros kerékpár
 • Kerti traktor
 • Állati erővel vont jármű

 

Az elméleti tanfolyam elvégzéséhez szükséges:

 • 1. csoportú egészségi alkalmassági vélemény
  (Meglévő és érvényes "B, A1 vagy A2" kategória esetén nem szükséges)
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik
  (Amennyiben a bizonyítványát a tanuló nem bocsájtja az autósiskola rendelkezésére, úgy azt legkésőbb a KRESZ vizsga időpontjáig a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére - Szombathely Wesselényi u. 7. címen - be kell mutatnia).
 • Ha van vezetői engedélye más kategóriából, annak fénymásolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.
  Az elméleti és gyakorlati vizsgákon érvényes személyi igazolványt és a már meglévő vezetői engedélyt be kell mutatni!

Amennyiben a Tanuló vezetői engedélyének fénymásolatát nem engedélyezi, úgy az elméleti vizsgára jelentésnél személyesen meg kell jelennie, és a vizsgaközpont ügyintézőjének a vezetői engedélyt be kell mutatnia.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • "A" kategória: 23 és fél éves kort betöltötte.
 • "A1" kategória: 15 és fél éves kort betöltötte.
 • Jelentkezési lap kitöltésével igazolja, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
 • Felnőttképzési szerződés megkötése.
  (18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell iratni).
 • Az elméleti tanfolyamdíj befizetése.

A tanfolyamra történő felvétel módja:

Autósiskolánk járművezető képzést A1, A kategóriákban a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete „a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól” a továbbiakban: Képzési Rendelet és mellékletei, valamint a TIM által kiadott, az egyes járműkategóriákra vonatkozó „Tantervi és vizsgakövetelmények” alapján végez.

Valamennyi tanfolyamunkon teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti (tantermi vagy távoktatás) és gyakorlati részből áll.

Jelentkezéskor a Képzőszerv tájékoztatja a Tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

Biztosítja, hogy a Tanuló a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő képzésben vegyen részt.

A tanfolyamra való beiskolázás a Tanulóval megkötött, a jogszabályi előírásoknak megfelelő – 18 életévét még be nem töltött tanuló esetében a törvényes képviselővel, gondviselővel aláíratott – írásbeli (felnőttképzési) szerződés alapján történik.

A közúti járművezető jelölt 1. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálatát a vizsgált személy választott háziorvosa, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti háziorvos végezheti.

Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján – megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatja.

Közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgára jelentés feltételei:

 • "A" kategória: 23 év 9 hónapos kort betöltötte.
 • "A1" kategória: 15 év 9 hónapos kort betöltötte.
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte.
 • I. alkalmassági csoportban egészségileg alkalmas.
 • Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik
 • Vizsgadíjat befizette.

 

A vizsga alóli felmentést valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság határozattal és a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi.

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható aki:

„A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A korl.” kategóriás  vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és ezekből a kategóriákból két éven belül sikeres elméleti vizsgát tett.

Gyakorlati vizsgára jelentés feltételei:

 • "A" kategória: 24 éves kort betöltötte.
 • "A1" kategória: 16 éves kort betöltötte.
 • A kötelezően előírt gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • Megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • Vezetési díjat befizette.
 • Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsga sikeres járműkezelési vizsga után tehető.

Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat szükséges.

Alapfokú iskolai végzettség

A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettség vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 3/A §-a előírja az alapfokú iskolai végzettség meglétét a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamra történő felvétel, valamint az elméleti vizsgázás esetén.

Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén: A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. Ezen kívül elfogadható minden olyan hitelesen kiállított bizonyítvány, amely igazolja a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzését.

Nem Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén: Az alapfokú iskolai végzettség külföldön kiállított oklevéllel, bizonyítvánnyal való igazolása esetén a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont erről hivatalos fordítást kérhet.

Bizonyítvány elvesztése esetén a Tanuló az Oktatási Hivatalnál (1054 Budapest, V. kerület, Báthory u. 10., tel.: +36 1 374 2100, e-mail: info@oh.gov.hu) kezdeményezheti a tárgybéli okmány pótlását.

Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok

Egészségi alkalmasság: "A1, A2" és "A" kategóriára való jelentkezés esetén a jelentkező köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni.

Pályaalkalmasság: Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték.

A gépjármű-vezetés gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, vagyis a Tanuló további forgalmi vizsgát kizárólag akkor tehet, ha a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton IV. pályaalkalmassági kategóriában alkalmas minősítést szerez.

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.

A vizsgálat képesség- és személyiségvizsgálatból, pszichológussal történő egyéni elbeszélgetésből valamint gyakorlati vezetési próbából áll. A vizsgálat teljes időtartama kb. 4 óra.

Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A népjóléti miniszter 31/1992. (XII. 19.) NM rendelete írja elő a közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei megszerzését.

Iskolánk tanfolyami lehetőséget biztosít a közúti elsősegélynyújtó vizsgára való felkészüléshez.

A sikeres elsősegélynyújtó vizsga feltétele a vezetői engedély megszerzésének.

Vizsga a Magyar Vöröskereszt szombathelyi központjában (Szombathely, Domonkos u. 8.) történik.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

 • Az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
 • továbbá minden olyan vizsgázó, aki
 • 1969. július 1. és 1983. december 31. között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt szerzett,
 • 1984. január 1. után bármely kategóriára vezetői engedélyt szerzett.

Járművezetői tanfolyam ismertetése

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll.

Elmélet:

A elméleti tanfolyamot tantermi képzés keretében és távoktatás formájában is el lehet végezni.

Tanuló a tanfolyam kezdetétől (első előadás napjától) számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti vizsgára, illetve ugyanezen időponttól (első előadás dátumától) számított 12 hónapon belül sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgát kell tennie, ami 2 évig érvényes.

A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól az a jelölt, aki:

 • „A2” kategóriás vizsgához: 2 évnél nem régebben szerzett „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és a sikeres elméleti vizsgát 2 éven belül tette le.
 • „A” kategóriás vizsgához: 2 évnél nem régebben szerzett „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és 2 éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

Tantermi KRESZ tanfolyam

A foglalkozási órák 45 percesek. Naponta legfeljebb 4 tanóra szervezhető.

A KRESZ tanfolyam időtartama:

 • A, A1 kategória: 28 X 45 perc.
 • A1 (B-vel) kategória : 3 X 45 perc.
 • A (2 éven túli A1-el): 3 X 45 perc.
 • A (2 éven túli A2-vel): 3 X 45 perc.

A KRESZ tanfolyam felépítése:

 • Közlekedési alapismeretek.
 • Járművezetés elmélete.
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

A hiányzás pótlásának módja

A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni.

Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a Tanulónak – azon témakörből, melyeken nem vett részt – pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a tanfolyammal párhuzamosan futó-, vagy a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

Tanuló a vizsgáját érintő váratlan megbetegedése esetén – a kérelem alapjául szolgáló orvosi igazolás csatolásával – írásban igazolási kérelmet terjeszthet elő a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: KAV) Szombathely, Wesselényi utca 7. címen, hogy az elmaradt vizsgájának letételét a KAV új időpontban, a vizsgadíj ismételt befizetése nélkül engedélyezze.

Az igazolási kérelmet a 2004. évi CXL. Törvény 66.§ (4) bekezdésének megfelelően a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni.

A KAV a vizsgaigazolási kérelmet elbírálja, majd megküldi a tanuló részére a végzést.

Távoktatásos (E-learning) KRESZ tanfolyam

A tanuló ebben a rendszerben az akkreditált képzést otthon, a számítógépe előtt végzi el, és csak vizsgázni megy el a közlekedési hatósághoz.

A K.L.M.N. Education Kft által megrendelt tanfolyam elvégzéséhez a tanuló egyedi azonosítót kap, amivel a rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges időbeosztással elvégezheti a képzést. A tanfolyam elvégzése után a rendszer előállítja a hatályos rendelkezéseknek megfelelő, elektronikusan aláírt képzési igazolást, amit elektronikus formában elküld a KAV felé, valamint a tanuló és iskolavezetője számára letölthetővé tesz.

A tanuló hozzájárul az oktatási rendszerben adatainak kezeléséhez, gondoskodik a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről.

 

Tanfolyamra jelentkezés módja:

 A K.L.M.N. Education Kft ügyfélfogadási idejében személyesen, vagy online felületünkön keresztül, illetve emailben jelentkezhet.

Elméleti vizsgára jelentkezés módja:

A tanfolyam sikeres elvégzése után, lehet jelentkezni az elméleti vizsgára. A jelentkezés, csak az autósiskola keretein belül lehetséges!

 

Gyakorlat

A gyakorlati vezetés Szombathelyen történik, a foglalkozási órák 50 percesek.

Alapoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 2 tanóra tartható.

Főoktatás során naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után legalább 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni.

Gyakorlásra a tanuló nevére a képző szerv által a „Bizonylati Albumban” meghatározott módon kiállított, a közlekedési hatóság által hitelesített vezetési karton jogosít.

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a „Bizonylati Album”-ban előírt szabályok szerint kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.

A járművezetési gyakorlat oktatása során – a kétkerekű járművek vezetésének oktatását kivéve – egy oktató egyidejűleg csak egy tanuló oktatását végezheti.

A kétkerekű járművek vezetésének oktatása során egy oktató egyidejűleg az alapoktatási feladatok oktatásánál maximum három főt, a főoktatásnál maximum két főt oktathat.

Az  "A1" és "A" kategóriás képzés gyakorlati oktatását december 1. és március 1. között szüneteltetni kell.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, szakoktató, tolmács, szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, szakoktató jelölt, a tanuló hozzájárulásával egy másik megfigyelő tanuló tartózkodhat.

Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható.

A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló alapoktatást közúti forgalomtól elzárt gyakorló pályán kell végezni. Pedagógiai és módszertani szempontok alapján azonban a jármű technikai kezelésének oktatása részben – a szakoktató által elfogadhatónak tekintett forgalmi körülmények mellett – a közúti forgalomban is történhet.

A főoktatás csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető el.

Oktatás helyszíne:

 • Elmélet: Szombathely, Thököly u. 48.
 • Járműkezelés: (alapoktatás): Szombathely, Jávor utcai rutinpálya.
 • Főoktatás: Szombathely, kezdés és befejezés az oktatóval egyeztetett helyszínen.

A kétkerekű járművek oktatása során a tanuló kötelezően előírt felszerelése:

 • Bukósisak,
 • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
 • protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral),
 • protektoros kabát (kabátba vagy kabátra illeszthető könyök és gerincprotektorral),
 • protektoros kesztyű,
 • magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
 • elöl - hátul T betűjelzéssel ellátott, tanulóként eltérő színű vagy számozott tanulómellény.

Kötelező minimális óraszámok (vizsgaórával) és menettávolságok:

 • A kategória: 27X50 perc /390 km
 • A1 és A2 kategória: 17X50 perc /240 km
 • A1 (B-vel) kategória: 3X50 perc /30 km
 • A (2 éven belüli A1-el): 17X50 perc /240 km
 • A (2 éven túli A1-el): 11X50 perc /150 km
 • A (2 éven belüli A2-vel): 13X50 perc /180 km
 • A (2 éven túli A2-vel): 9X50 perc /120 km

A vezetési gyakorlat tantárgy feladatainak teljesítése abban az esetben igazolható, ha a tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

A gyakorlati vezetésnél a vizsgakövetelményekhez való felkészüléshez pótórák vehetők, melyek ára azonos az alapórák vezetési díjával.

Saját járművet abban az esetben lehet az oktatás során igénybe venni, ha az megfelel a hatósági előírásoknak. Ebben az esetben az oktatási díj külön megállapodás kérdése, az átalakítás, műszaki vizsgáztatás és az üzemeltetés költségei a Tanulót terhelik.

 

Az elméleti (KRESZ) vizsga

A közúti járművezetők vizsgáztatását a KAV végzi. A vizsgát a KAV szervezi. A vizsgák helyét és időpontját is a KAV jelöli ki. A vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést – kérelemre – megfelelő képesítés, végzettség esetén a KAV ad.

A közúti járművezetők elméleti vizsgája – a Képzési Rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – kizárólag számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban SZEV) formájában bonyolítható le.

A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára való tekintet nélkül választhat. A magyar nyelvet nem beszélő személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni.

 • A KAV-tól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:
 • A magyar nyelvet nem beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
 • Az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
 • Az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Szóbeli vizsga esetén a vizsgát bizottság folytatja le. Egy bizottság két fő vizsgabiztosból áll. A magyar nyelvet nem beszélő vizsgázók szóbeli vizsgája az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodától kirendelt tolmács közreműködésével történik.

A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért időpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

Amennyiben az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.

A vizsga a vizsgázók személyazonosságának megállapítását követően kezdhető meg.

Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, vizsgabiztosok, vizsgarendező, a vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltek és szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak.

Elméleti vizsga csak olyan vizsgateremben tartható, amelyet a közlekedési hatóság előzetesen arra alkalmasnak nyilvánított.

Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja.

A már hitelesített (lezárt) vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel.

Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt.

A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány adatai alapján egyezteti és ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet vagy a kártya formátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.

Csak meglévő és érvényes vezetői engedélyének bemutatásával tehet vizsgát a vizsgázó abban az esetben, ha a vizsga letételéhez az előírt feltételként meghatározott kategória meglétét kell igazolnia.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Aki a vizsgán valamely vizsgatárból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

Sikertelen elméleti vizsga esetén a Tanuló a vizsga helyszínén is intézheti a pótvizsgára jelentkezést és a vizsgadíj befizetését.

A gyakorlati vizsga

A forgalmi vizsgán a vizsgajárműben egy vizsgázó és szakoktató valamint – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a vizsgabiztos(ok), vizsgáztatást ellenőrző személy(ek) és a vizsgabiztos jelölt tartózkodhat.

A meghatározott személyeken túlmenően a forgalmi vizsgán - amennyiben a vizsgán nincs szakfelügyelet – a vizsgajárműben helyet foglalhat a képző szerv iskolavezetője vagy (az iskolavezető felelőssége mellett) írásban meghatalmazott megbízottja. Ezek a személyek a vizsga rendjét részvételükkel nem zavarhatják meg. Az írásbeli meghatalmazás legfeljebb egy napra szólhat.

A vizsgázónak a gyakorlati vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát, át kell adnia a vizsgabiztosnak a meglévő vezetői engedélyét.

Motorkerékpár hátsó ülésén vizsga közben személy nem szállítható.

Az "'A1", "A2" és "A" kategóriákban vizsgázók gyakorlati vizsgáján az első járműkezelési vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt kötelező „Nyilatkozatot”. (Képzési rendelet 7.2.4.1. pont) A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le.

Az "'A1", "A2", "A" kategóriás képzés gyakorlati vizsgáztatását december 1. és március 1. között szüneteltetni kell. November hónapban a vizsgák megtartásáról a vizsgaközpont dönt.

Forgalmi vizsga csak a KAV által kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A vizsgaútvonal magában foglalja a vizsga kiindulási helyét és az útvonal főbb csomópontjait is. A kijelölt vizsgaútvonalak jegyzékét a közlekedési hatóság a honlapján teszi közzé.

A vizsgázó csak abban esetben tehet újabb vizsgát vizsgadíj befizetése nélkül, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a vizsgaközpontnak bejelenti.

A vizsga felfüggesztése és érvénytelenítése

Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni.

A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki:

 • Személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
 • a vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,
 • a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, vagy
 • az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (például mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ.

A Képzési Rendelet 15. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben a KAV az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónap időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a KAV a vizsgától legfeljebb három hónap időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a KAV a szakoktatót – legfeljebb hat hónapi időtartamra – a szakoktatói tevékenységtől eltilthatja.

A KAV érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a KAV félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak a megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a KAV már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodának is meg kell küldeni.

Tanfolyamdíjak

Tandíjbefizetés módjai:

 • Autósiskola ügyfélfogadási helyszínein készpénzben.
 • Átutalással

A gyakorlati képzés díját a gyakorlati oktatóval egyeztetve egy összegben vagy részletekben előre kell fizetni.

A vizsgadíjakat készpénzben lehet befizetni az oktatónál, illetve a KAV-nál.

Amennyiben a jelentkező a tanfolyam megkezdése után részvételét visszamondja, a befizetett tandíjnak az elvégzett tanfolyammal arányos része a képzőszervnél marad. A teljesített oktatásról szóló igazolást (a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezése esetén) az iskolavezető rendelkezésre bocsátja. Ebben az esetben a tanuló 15.000 Ft egyszeri adminisztrációs és ügyintézési költséget fizet.

Vizsgadíjak

 • Közlekedési alapismeretek (KRESZ) számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • Járműkezelési (rutin) vizsga: 4.700 Ft
 • Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követő munkanaptól fordulhat okmányirodához vagy kormányablakhoz az alábbi dokumentumokkal:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya.
  (A vezetői engedély kiadásának feltétele a Magyarországon bejelentett lakcím)
 • A közúti elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését igazoló a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás.
  (Már meglévő vezetői engedély esetén nem szükséges)
 • Orvosi alkalmassági igazolás vagy a már meglévő és érvényes „A, A1, A2” vagy „B” kategóriás vezetői engedély.
  (AM kategória esetén nem szükséges)

Vizsgaigazolást a KAV megküldi az okmányiroda (kormányablak) részére.

A vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott (legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel és Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik).

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

A kezdő vezetői engedéllyel motor kategóriák esetén utas nem szállítható.

Tanuló jogai és kötelezettségei

Joga van a tanulónak:

A képzés megkezdése előtt megfelelően tájékozódni a képzés feltételeiről, megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a képzési szerződés tartalmát.

 • Azon a gépjárművön vizsgázni, amelyiken tanult.
 • Oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés idejét.
 • 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondani a gyakorlati vezetést.
 • A képzést megszakítani, és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.
 • Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az a megfelelően jó kapcsolat, ami az eredményes tanulás feltétele, választhat másik oktatót.

Köteles a tanuló:

 • A tandíjat és vizsgadíjat minden esetben előre befizetni.
 • Az oktatáson józan, kipihent állapotban részt venni.
 • A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni és azokon aktívan közreműködni.
 • Az oktató utasításait legjobb tudása szerint betartani. Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • Mulasztásait, hiányosságait pótolni.
 • A balesetvédelmi előírásokat betartani.
 • Személyi adataiban és okmányaiban történő változást 8 munkanapon belül a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnak bejelenteni.

Tanulóink a képzés folyamatával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék.
Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy az ügyfélszolgálaton kérjék problémájuk megoldását telefonon, írásban illetve személyesen.
Az ilyen módon sem rendezhető ügyek esetén keressék fel az iskolavezetőt.

A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság
Vas Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
9700 Szombathely, Wesselényi Miklós u. 7.
Tel.: +36 94/ 518-240
Web: kavk.hu

A képzést engedélyező hatóság:

TIM Technológiai és Ipari Minisztérium
1440 Budapest, Pf. 1
Telefon: 06 1 477 1551
E-mail: kepzes-kghf@tim.gov.hu
Web: kormany.huCsatolt fájl(ok)Vissza az előző oldalra!
K.L.M.N. Education Kft. - Magyar