ajándékutalvány facebook
-

Elérhetőségek

K.L.M.N. Education Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 48.
Telefon:
94/313-686
Mobil:
+3620/432-9270
E-mail:
info@klmn-education.hu
További információk

9700 Szombathely, Thököly utca 48.
Ügyfélfogadás: 
hétfő - péntek 8.00 – 16.00
Tel.: 94/313-686, 20/432-9270

9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Ügyfélfogadás: 
hétfő – csütörtök 8:00-12:00 és 13:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 12:00
Tel.: 94/412-899

Felnőttképzési ny.szám: B/2020/001299Szaktanfolyamaink

Autóbuszvezetői képesítő továbbképzésAutóbuszvezetői képesítő továbbképzés

1.A képző szerv megnevezése:

K.L.M.N. EDUCATION Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9700, Szombathely, Thököly u. 48.

E-mail címe: : info@klmn-education.hu

Telefonszám: 06/20-9725-577

Honlap: www.klmn-education.hu

2.A cég formája: Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

3.A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.18-09-109876

4.Az iskolavezető neve: Kelemen László 

E-mail címe: info@klmn-education.hu         Telefonszáma: 06/20-9725-577

5. Az ügyfélfogadó címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686       

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől péntekig  8:00 -16:00 között

6. A telephely címe: 9700 Szombathely, Thököly út 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686

7. A szaktanfolyamra való felvétel módja:
 

Jelentkezni lehet személyesen vagy interneten keresztül, de a tanfolyamra való beiratkozás csak személyesen történhet!

Autóbuszvezetői továbbképzési képesítést az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel

 

összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott – azon személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki

a) a közúton D1, D1+E, D, D+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, és

aa) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) állampolgára, vagy

ab) nem EGT-állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,

b) EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező olyan gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikke rendelkezései szerint Magyarországon van, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel rendelkezik és az továbbképzési képesítést kívánja megszerezni.

 

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet tartalmazza mindazokat a jogszabályi előírásokat, melyek teljesítése révén az állampolgárok számára lehetőség nyílik a különböző szaktanfolyami jogosultság megszerzésére.

 

A szaktanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a javítása, a autóbusz-vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképzés eredményeként megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében. Az alapképzési szaktanfolyamon a részvétel kötelező, amelynek célja, hogy a járművezetők sajátítsák, illetve mélyítsék el a személyszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához -és a vizsgához -szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket.

 

Továbbképzési képesítést tehát az a gépkocsivezető szerezhet, aki

a) EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye a külön jogszabályban foglaltak szerint Magyarországon van;

b) nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A továbbképzési képesítést a kötelező szaktanfolyami részvétel és az azt követő vizsgakötelezettség sikeres teljesítésével lehet megszerezni. A szaktanfolyam, illetve az azt követő vizsgakötelezettség vonatkozhat

a) az autóbuszvezetői, vagy a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére,

b) az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés együttes, összevontan történő megszerzésére,

 

c) az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén,

d) a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33/B. § (1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott azon gépkocsivezető, aki

a) D1, D1+E, D, D+E kategóriájú vezetői engedélyét 2008. szeptember 9-ét

megelőzően szerezte meg – a közúton történő járművezetéshez – a szakmai továbbképzés (a továbbiakban: továbbképzés) megszerzésére kötelezett.

 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvány,
- lakcímkártya vagy érvényes munkavállalási jogosultságot bizonyító okirat,
- érvényes vezetői engedély,

A tanfolyam előtt ingyenes előzetes tudásszint felmérésre van lehetőség, illetve képzési tanácsadást nyújt képzőszervünk az alábbi tartalommal:

  • az önálló tanulás ajánlott ütemterv,
  •  a tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló tanulás-módszertani tanácsok,
  • a tanuláshoz felhasználható segédanyagok (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) be-szerzésének helyei.

8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: nem releváns.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

A 7.,12. és 19.pontban foglaltak teljesülése.

10. A tanuló által igényelt szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszám, az elméleti tanórák időtartama

 

11. A járműhasználat:

szimulátor oktatáshoz: (akkreditáció száma: SZ 006/20)  vezetési szimulátor

12. A hiányzás pótlásának módja

Az alapképesítés megszerzéséhez szükséges, a közlekedési hatóság által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgára történő jelentkezésnek feltétele a megelőző szaktanfolyamon történő részvétel.

Elméletből a Képzőszerv által, a KAV részére előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a Tanulónak – azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt – pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

 

Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni.

13. A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása:

Kedvezményekről,  eseti akciókról  honlapunkról értesülhet.
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.


A tandíjbefizetés módjai:

  • az ügyfélszolgálati irodáinkban( nyitvatartási időben)  közvetlenül, számla ellenében
  • átutalási postautalvánnyal/ banki átutalással

Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.                                           A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.   

 14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az a tanuló, aki bármely autóbusz vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában alapképesítést szerzett, mentesül a többi autóbusz vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában az alapképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy a 24/2005(IV.21)GKM rendelet 12.sz.melléklet 1.2. pontban meghatározott képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.

 

 

15. A teljesített oktatásról szóló igazolás kiadás módja:

A tanfolyam teljeskörű elvégzéséről Tanfolyami igazolást állítunk ki, majd a 19.pont szerint történik a vizsgára lejelentés,jelentkezés a tanuló nyilatkozata alapján.

16. Oktatási helyszínek címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

17.A pótórák igénylésének módja, díjai (12.ponttal szinkronban):

Hiányzást másik tanfolyamon pótolható plusz díj befizetése nélkül. Ha csoportos előadáson kívül pótolja a tanuló,akkor az 8.000 Ft/óra.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:

Engedélyezést ellátó szervezet:

Technológiai és Ipari Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
Telefonszám: +36 (1) 795-1700
Telefax: +36 (1) 795-069719.

A felügyelettel kapcsolatos feladatokat a KAV, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. látja el, országos illetékességgel.

Elérhetőség:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01 09 333264
Adószám: 26580708243
Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10
Számlaszám: (OTP Bank) 11711003-21463062
Postacím: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10

 

 

 

19. A vizsgázó jogai :

-a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv írásos tájékoztatóját,
- az elméleti tanfolyam során a mulasztást egy másik tanfolyamon díjmentesen pótolhatja
- oktatót, jármű típust választani,
- 24 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést,
- panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést követelni.
- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő
kérdésekben.

A vizsgázó kötelezettsége:

- az előírt foglalkozásokon megjelenni, azon józan, kipihent állapotban részt venni,
- foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni,
- a képzőszerv pénzügyi rendjét elfogadni és betartani,
- az igénybe vett szolgáltatás díját megfizetni,
- a munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani,
- a megbeszélt gyakorlati órákon megjelenni, a késve lemondás vagy nem kellő indokú
távolmaradás esetén egy vezetési óra díját köteles megfizetni

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő vizsgadíjakat, valamint a szaktanfolyami okmányok kiállításának eljárási díját a Vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

 

 

 

 

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

 

 

Elméleti vizsgák

 

 

 

1. Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

6 000

 

 

2. Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként

4 600

 

 

3. A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

3 000

 

 

4. Esettanulmány vizsgatárgyanként

8 000

 

 

 

Eljárási díjak

 
           

 

 

 

 

16. A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

9 900

 

21. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A sikeresen vizsgázó részére – vezetői engedélye érvényessége esetén  a közlekedési hatóság a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes„Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki.

A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” – a gépkocsivezető/tanuló választása szerint – személyesen vehető át a közlekedési hatóság hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható.

 


Vissza az előző oldalra!
K.L.M.N. Education Kft. - Magyar