ajándékutalvány facebook
-

Elérhetőségek

K.L.M.N. Education Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 48.
Telefon:
94/313-686
Mobil:
+3620/432-9270
E-mail:
info@klmn-education.hu
További információk

9700 Szombathely, Thököly utca 48.
Ügyfélfogadás: 
hétfő - péntek 8.00 – 16.00
Tel.: 94/313-686, 20/432-9270

9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Ügyfélfogadás: 
hétfő – csütörtök 8:00-12:00 és 13:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 12:00
Tel.: 94/412-899

Felnőttképzési ny.szám: B/2020/001299Szaktanfolyamaink

Tehergépkocsivezetői képesítő továbbképzőTehergépkocsivezetői képesítő továbbképző

1.A képző szerv megnevezése:

K.L.M.N. EDUCATION Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9700, Szombathely, Thököly u. 48.

E-mail címe: : info@klmn-education.hu

Telefonszám: 06/20-9725-577

Honlap: www.klmn-education.hu

2.A cég formája: Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

3.A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.18-09-109876

4.Az iskolavezető neve: Kelemen László 

E-mail címe: info@klmn-education.hu         Telefonszáma: 06/20-9725-577

5. Az ügyfélfogadó címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686       

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől péntekig  8:00 -16:00 között

6. A telephely címe: 9700 Szombathely, Thököly út 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686

7. A szaktanfolyamra való felvétel módja:

Jelentkezni lehet személyesen vagy interneten keresztül, de a tanfolyamra való beiratkozás csak személyesen történhet!

Tehergépkocsi alapképesítést– a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenység esetén- azon személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki

a) a közúton C1, C1+E, C, C+E, kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, és

aa) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) állampolgára, vagy

ab) nem EGT-állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,

b) EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező olyan gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikke rendelkezései szerint Magyarországon van, C1, C1+E, C, C+E, kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a 33/B. §-ban meghatározott alapképesítést kívánja megszerezni.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet tartalmazza mindazokat a jogszabályi előírásokat, melyek teljesítése révén az állampolgárok számára lehetőség nyílik a különböző szaktanfolyami jogosultság megszerzésére.

 

A szaktanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a javítása, a tehergépkocsi-vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképzés eredményeként megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében. Az alapképzési szaktanfolyamon a részvétel kötelező, amelynek célja, hogy a járművezetők sajátítsák, illetve mélyítsék el az áruszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához -és a vizsgához -szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket.

 

Továbbképzési képesítést tehát az a gépkocsivezető szerezhet, aki

a) EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye a külön jogszabályban foglaltak szerint Magyarországon van;

b) nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Az továbbképzést a kötelező szaktanfolyami részvétel és az azt követő vizsgakötelezettség sikeres teljesítésével lehet megszerezni. A szaktanfolyam, illetve az azt követő vizsgakötelezettség vonatkozhat

a) az autóbuszvezetői, vagy a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére,

b) az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés együttes, összevontan történő megszerzésére,

c) az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén,

d) a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén.

 

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33/B. § (1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott azon gépkocsivezető, aki

b) C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-ét

megelőzően szerezte meg – a közúton történő járművezetéshez – a szakmai alapképesítés (a továbbiakban: alapképesítés) megszerzésére kötelezett.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvány,
- lakcímkártya vagy érvényes munkavállalási jogosultságot bizonyító okirat,
- érvényes vezetői engedély,
- meglévő GKi kártya (ha van)

A tanfolyam előtt ingyenes előzetes tudásszint felmérésre van lehetőség, illetve képzési tanácsadást nyújt képzőszervünk az alábbi tartalommal:

  • az önálló tanulás ajánlott ütemterv,
  •  a tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló tanulás-módszertani tanácsok,
  • a tanuláshoz felhasználható segédanyagok (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) be-szerzésének helyei.

8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: nem releváns.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

A 7.,12. és 19.pontban foglaltak teljesülése.

10. A tanuló által igényelt szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszám, az elméleti tanórák időtartama

 

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés

Előírások alkalmazása

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika

 

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy szimulátoron

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés

10

10

10

 

5

*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

Egy elméleti óra időtartama 45 perc.

11. A járműhasználat: szimulátor oktatáshoz: (akkreditáció száma: SZ 006/2020)

12. A hiányzás pótlásának módja

Az alapképesítés megszerzéséhez szükséges, a közlekedési hatóság által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgára történő jelentkezésnek feltétele a megelőző szaktanfolyamon történő részvétel.

Elméletből a Képzőszerv által, a KAV részére előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a Tanulónak – azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt – pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni.

13. A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása:

 

Kedvezményekről,  eseti akciókról  honlapunkról értesülhet.
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.


A tandíjbefizetés módjai:

  • az ügyfélszolgálati irodáinkban( nyitvatartási időben)  közvetlenül, számla ellenében
  • átutalási postautalvánnyal/banki utalással

Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.                                           A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.   

 14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az a tanuló, aki tehergépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában alapképesítést szerzett, mentesül a többi tehergépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában az alapképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy a 24/2005(IV.21)GKM rendelet 12.sz.melléklet 1.2. pontban meghatározott képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.

15. A teljesített oktatásról szóló igazolás kiadás módja:

A tanfolyam teljeskörű elvégzéséről Tanfolyami igazolást állítunk ki, majd a 19.pont szerint történik a vizsgára lejelentés,jelentkezés a tanuló nyilatkozata alapján.

16. Oktatási helyszínek címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

17.A pótórák igénylésének módja, díjai (12.ponttal szinkronban):
Hiányzást másik tanfolyamon pótolható plusz díj befizetése nélkül. Ha csoportos előadáson kívül pótolja a tanuló,akkor az 8.000 Ft/óra.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:

Engedélyezést ellátó szervezet:

Technológiai és Ipari Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
Telefonszám: +36 (1) 795-1700
Telefax: +36 (1) 795-069719.

 

A felügyelettel kapcsolatos feladatokat a KAV, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. látja el, országos illetékességgel.
Elérhetőség:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01 09 333264
Adószám: 26580708243
Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10
Számlaszám: (OTP Bank) 11711003-21463062
Postacím: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

-a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv írásos tájékoztatóját,
- az elméleti tanfolyam során a mulasztást egy másik tanfolyamon díjmentesen pótolhatja
- oktatót, jármű típust választani,
- 24 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést,
- panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést követelni.
- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő
kérdésekben.
- az előírt foglalkozásokon megjelenni, azon józan, kipihent állapotban részt venni,
- foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni,
- a képzőszerv pénzügyi rendjét elfogadni és betartani,
- az igénybe vett szolgáltatás díját megfizetni,
- a munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani,
- a megbeszélt gyakorlati órákon megjelenni, a késve lemondás vagy nem kellő indokú
távolmaradás esetén egy vezetési óra díját köteles megfizetni

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő vizsgadíjakat, valamint a szaktanfolyami okmányok kiállításának eljárási díját a Vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

 

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

 

Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

 

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

 

 

Elméleti vizsgák

 

 

 

1. Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

6 000

 

 

2. Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként

4 600

 

 

3. A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

3 000

 

 

4. Esettanulmány vizsgatárgyanként

8 000

 

 

 

Eljárási díjak

 
           

 

 

 

 

16. A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

9 900

           

A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja  9 900 Ft

21. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán a KAV által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A sikeresen vizsgázó részére – vezetői engedélye érvényessége esetén  a KAV a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes„Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki.

A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” – a gépkocsivezető/tanuló választása szerint – személyesen vehető át a közlekedési hatóság hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható.


Vissza az előző oldalra!
K.L.M.N. Education Kft. - Magyar