ajándékutalvány facebook
-

Elérhetőségek

K.L.M.N. Education Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 48.
Telefon:
203113600
Mobil:
+36-20/9725-577
E-mail:
info@klmn-education.hu
További információk

9700 Szombathely, Thököly utca 48.
Ügyfélfogadás: 
hétfő - péntek 8.00 – 16.00
Tel.: 94/313-686, 20/9725-577

9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Ügyfélfogadás: 
hétfő – csütörtök   13:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 12:00
Tel.: 94/412-899

Felnőttképzési ny.szám: B/2020/001299Szaktanfolyamaink

Undortkeltő anyag szállítók tanfolyamaUndortkeltő anyag szállítók tanfolyama

A képző szerv megnevezése:

K.L.M.N. EDUCATION Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9700, Szombathely, Thököly u. 48.

E-mail címe: : info@klmn-education.hu

Telefonszám: 06/20-9725-577

Honlap: www.klmn-education.hu

2.A cég formája: Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

3.A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.18-09-109876

4.Az iskolavezető neve: Kelemen László 

E-mail címe: info@klmn-education.hu         Telefonszáma: 06/20-9725-577

5. Az ügyfélfogadó címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686       

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől péntekig  8:00 -16:00 között

6. A telephely címe: 9700 Szombathely, Thököly út 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686

7. A szaktanfolyamra való felvétel/célja:

1. melléklet a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelethez Kiegészítések az ADR Szabályzat belföldi alkalmazásához

8. Az ADR Szabályzat 2.2.62.1.1 pontját a következő 3. megjegyzéssel kiegészítve kell alkalmazni:

"Megjegyzés 3. Azon anyagok belföldi szállításánál, amelyek az 1994. december 31-ig hatályos ADR Szabályzat szerint a 6.2 osztály fogalomkörébe tartoztak, de az 1995. január 1-jétől hatályos előírások szerint már nem esnek az ADR Szabályzat hatálya alá, az 1994. december 31-ig hatályos ADR Szabályzat 6.2 osztályára vonatkozó (szállítási, csomagolási) előírásokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fuvarokmányba az "undort keltő anyag" bejegyzést kell tenni.

Az undort keltő anyagok belföldi szállítását végző gépkocsivezetőknek a szállításra előírt szabályokból vizsgát kell tenni, amelyről a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. A vizsga követelményeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke határozza meg."

A szaktanfolyam célja az undort keltő anyagok belföldi közúti szállításával együtt járó kockázat csökkentése, a biztonság és ezen belül a kezelési biztonság fokozása a szaktanfolyami képzés révén. A hallgatók ismerjék meg az undort keltő anyagok szállításával kapcsolatos előírásokat, szerezzék meg a munkájuk ellátásához szükséges ismereteket. Ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásával növeljék az undort keltő anyagok belföldi közúti szállításának biztonságát. Megismerjék az undort keltő anyagok főbb tulajdonságait, az esetlegesen meglévő egészségkárosító hatás elhárítása érdekében szükséges teendőket és a közúti szállítás biztonságos végrehajtására vonatkozó előírásokat.

A szaktanfolyam során a következő készségeket és képességeket kell a járművezetőknek elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:

· az undort keltő anyagok szállítása során betartandó általános előírások

· a szállítandó anyagok ártalmas tulajdonságai

· a hulladékok szállításával kapcsolatos környezetvédelmi információk

· környezetszennyezés esetére vonatkozó teendők (a forgalom biztosítása, védőfelszerelések használata stb.)

· a gépkocsivezető teendői az undort keltő anyag szállítása során

· az undort keltő anyagot szállító járművek műszaki felszerelései és működési módjuk

· az undort keltő anyag be- és kirakása során betartandó óvintézkedések

· a polgári felelősségre vonatkozó általános információk

· a küldeménydarabok mozgatásának és halmazolásának ismerete

· a tartányjármű vagy tankkonténer menet közbeni viselkedése, beleértve a rakomány mozgását és a töltési és ürítési rendszereket.

8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: nem releváns.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

·         a vezetni kívánt járműre érvényes vezetői engedély

A 7.,12. és 19.pontban foglaltak teljesülése.

10. A tanuló által igényelt szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszám, az elméleti tanórák időtartama

A képzés minimális időtartama

Sorszám

A szaktanfolyam megnevezése

Minimálisan kötelező óra-szám

1.

Undort keltő anyagok belföldi közúti szállítására jogosító képesítésre felkészítő képzés

8 óra*

*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

Egy elméleti óra időtartama 45 perc.

Tantárgy Típusa

Tantárgyak

Minimálisan  kötelező    Óraszám

Elmélet

Alapismeretek

3

Szállítási ismeretek

5

11. A eszköz-és berendezés használat:

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. mellékletben felsorolt eszközök.

12. A hiányzás pótlásának módja

A tanfolyam oktatási részén - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a részvétel kötelező.

Elméletből a Képzőszerv által, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalának előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és a tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

A Tanulónak - azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt - pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

 

13. A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása:

Elméleti tanfolyamdíj: 21.000 Ft          

 

Kedvezményekről,  eseti akciókról  honlapunkról értesülhet.
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.


A tandíjbefizetés módjai:

¡         az ügyfélszolgálati irodáinkban( nyitvatartási időben)  közvetlenül, számla ellenében

¡         átutalási postautalvánnyal

¡          banki átutalással

Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.                                           A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.   

 14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

 A hallgatók sem a tanfolyam hallgatása,sem a vizsga alól felmentést nem kapnak.

15. A teljesített oktatásról szóló igazolás kiadás módja:

A tanfolyam teljeskörű elvégzéséről Tanfolyami igazolást állítunk ki, majd a 19.pont szerint történik a vizsgára lejelentés,jelentkezés a tanuló nyilatkozata alapján.

16. Oktatási helyszínek címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

17.A pótórák igénylésének módja, díjai (12.ponttal szinkronban):

Hiányzást másik tanfolyamon pótolható plusz díj befizetése nélkül. Ha csoportos előadáson kívül pótolja a tanuló,akkor az 4.500 Ft/óra.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:

A közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságon belül a Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya látja el, országos illetékességgel.

Elérhetőség

Cím:​ 1066 Budapest, Teréz krt. 38.​

Postacím:​ 1389 Budapest 62, Pf. 102.​

Telephely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Telefon: 1/814-1818

Fax: 1/814-1815

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

Az NKH a tanfolyamot folytató szervezettel, a tanfolyam befejezésének időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga időpontját és helyét.

 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.

Tantárgy Típusa

Vizsgatantárgyak

Vizsgatárgy fajtája

Elmélet

Alapismeretek

Szóbeli

Szállítási ismeretek

Szóbeli

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való jelentkezésig a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutaláson kívül a közlekedési hatóságnál - Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége- készpénzben is megfizethető oly módon, hogy a közlekedési hatóság szedi be a díjat, de az az NKH-t illeti.

 

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

 

A vizsgadíjra megfelelően alkalmazni kell a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló miniszteri rendelet  rendelkezéseit.

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

             

3. A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

3 000 Ft

 

18. A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának,

cseréjének, pótlásának díja

 

Vizsgadíj :6.000 Ft + 2.500 Ft Igazolvány kiállítás díja

2 500 Ft

21. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CX. törvény (a továbbiakban: ADR megállapodás)

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

 


Vissza az előző oldalra!
K.L.M.N. Education Kft. - Magyar