ajándékutalvány facebook
-

Elérhetőségek

K.L.M.N. Education Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 48.
Telefon:
203113600
Mobil:
+36-20/9725-577
E-mail:
info@klmn-education.hu
További információk

9700 Szombathely, Thököly utca 48.
Ügyfélfogadás: 
hétfő - péntek 8.00 – 16.00
Tel.: 94/313-686, 20/9725-577

9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Ügyfélfogadás: 
hétfő – csütörtök   13:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 12:00
Tel.: 94/412-899

Felnőttképzési ny.szám: B/2020/001299Szaktanfolyamaink

Mezőgazdasági vegyszer szállítók tanfolyamaMezőgazdasági vegyszer szállítók tanfolyama

1.A képző szerv megnevezése:

K.L.M.N. EDUCATION Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9700, Szombathely, Thököly u. 48.

E-mail címe: : info@klmn-education.hu

Telefonszám: 06/20-9725-577

Honlap: www.klmn-education.hu

2.A cég formája: Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

3.A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.18-09-109876

4.Az iskolavezető neve: Kelemen László 

E-mail címe: info@klmn-education.hu         Telefonszáma: 06/20-9725-577

5. Az ügyfélfogadó címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686       

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől péntekig  8:00 -16:00 között

6. A telephely címe: 9700 Szombathely, Thököly út 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686

7. A szaktanfolyamra való felvétel/célja:

7/2011. (III. 8.) NFM rendelet

11. § (1) Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetője az lehet, aki

a) az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, és erről a közlekedési hatóság igazolást adott ki, vagy

b) az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik.

A szaktanfolyam célja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő belföldi közúti szállításával együtt járó kockázat csökkentése, a biztonság és ezen belül a közlekedési biztonság fokozása.

 

 

A hallgatók ismerjék meg a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok veszélyeit, azok szállításával kapcsolatos előírásokat. A megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása során legyenek képesek a különböző veszélyhelyzetek, rendkívüli események kialakulásának meg-előzésére, a rendkívüli események bekövetkezése esetén szakszerűen hajtsák végre a bizton-sági intézkedéséket.

A szaktanfolyam során tanulóknak a következő készségeket és képességeket kell a járművezetőknek elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:

¡         az üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános előírások ismerete,

¡         a főbb veszélyek ismerete,

¡         a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedések isme-rete,

¡         a járművek és a küldeménydarabok jelölése,

¡         a be- és kirakodás valamint a szállítás során alkalmazandó óvintézkedések ismerete,

¡          a tartány töltése és ürítése,

¡         a rendkívüli esemény során alkalmazandó magatartási szabályok, a tűzoltó készülék használatának ismerete.

8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: nem releváns.

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgára bocsátás feltétele a szállítóegység vezetésére jogosító vezetői engedély (járművezetői igazolvány) megléte.

A 7.,12. és 19.pontban foglaltak teljesülése.

10. A tanuló által igényelt szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszám, az elméleti tanórák időtartama

A képzés minimális időtartama

Tanfolyam megnevezése

Minimálisan kötelező óra-szám 

1. 

Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag szállítói képzés 

8 óra* 

     

*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

Egy elméleti óra időtartama 45 perc.

Tantárgy Típusa

Tantárgyak

Minimálisan  kötelező    Óraszám

Elmélet

Általános ismeretek, főbb veszélyek

2

Szállítóegységek és jelölések

3

Rakodási és kárelhárítási ismeretek

3

11. A eszköz-és berendezés használat:

Demonstrációs jelleggel a 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben eszközök és ezek használata bemutatásra kerülnek.

12. A hiányzás pótlásának módja

A tanfolyam oktatási részén - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a részvétel kötelező.

Elméletből a Képzőszerv által, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalának előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és a tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

A Tanulónak - azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt - pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

13. A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása:

Elméleti tanfolyamdíj: 25.000 Ft          

 

Kedvezményekről,  eseti akciókról  honlapunkról értesülhet.
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.


A tandíjbefizetés módjai:

¡         az ügyfélszolgálati irodáinkban( nyitvatartási időben)  közvetlenül, számla ellenében

¡         átutalási postautalvánnyal 

¡          banki átutalással

Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.  A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.   

 14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

 A hallgatók a tanfolyam hallgatása alól nem kapnak.

Szakirányú képesítései alapján az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága a vizsga alól felmentést adhat.

15. A teljesített oktatásról szóló igazolás kiadás módja:

A tanfolyam teljeskörű elvégzéséről Tanfolyami igazolást állítunk ki, majd a 19.pont szerint történik a vizsgára lejelentés,jelentkezés a tanuló nyilatkozata alapján.

16. Oktatási helyszínek címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

17.A pótórák igénylésének módja, díjai (12.ponttal szinkronban):

Hiányzást másik tanfolyamon pótolható plusz díj befizetése nélkül. Ha csoportos előadáson kívül pótolja a tanuló,akkor az 4.500 Ft/óra.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:

A közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságon belül a Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya látja el, országos illetékességgel.

Elérhetőség

Cím:​ 1066 Budapest, Teréz krt. 38.​

Postacím:​ 1389 Budapest 62, Pf. 102.​

Telephely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Telefon: 1/814-1818

Fax: 1/814-1815


 

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

Az NKH a tanfolyamot folytató szervezettel, a tanfolyam befejezésének időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga időpontját és helyét.

 

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.

 

A vizsga kérdéseinek a következő témakörökre kell kiterjedniük:

a) üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános előírások,

b) a főbb veszélyek,

c) a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedések,

d) baleset utáni magatartás, a hordozható tűzoltó készülék használata,

e) jelölések,

f) a be- és kirakodásnál szükséges óvintézkedések,

g) a tartány töltése és ürítése.

Vizsgatárgy Típusa

Vizsgatárgyak

Vizsgatárgy fajtája

Elmélet

Általános ismeretek, főbb veszélyek

szóbeli

Szállítóegységek és jelölések

szóbeli

Rakodási és kárelhárítási ismeretek

szóbeli

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való jelentkezésig a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutaláson kívül a közlekedési hatóságnál - Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége- készpénzben is megfizethető oly módon, hogy a közlekedési hatóság szedi be a díjat, de az az NKH-t illeti.

 

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

 

A vizsgadíjra megfelelően alkalmazni kell a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló miniszteri rendelet  rendelkezéseit.

 

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

Elméleti  vizsgák

1.

Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

6.000Ft

2.

Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként

4.600Ft

3.

A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

3.000Ft

4.

Esettanulmány vizsgatárgyanként

8.000Ft

 

Eljárási díjak

1.

16. A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

2.500Ft

 
 

Vizsgadíj : 3x3.000+ 2.500 Ft Igazolvány kiállítás díja = 11.500 Ft

21. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

1. IBC: merev vagy hajlékony falú, szállítható nagyméretű csomagolóeszköz, amelynek űrtartalma legfeljebb 3 m3, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű, a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak ellenáll;

2. küldeménydarabban történő szállítás: a mezőgazdasági vegyszer és az üzemanyag csomagolóeszközben (ideértve az IBC-t is) történő szállítása;

3. mezőgazdasági vegyszer: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló rendelet (a továbbiakban: ADR rendelet) hatálya alá tartozó növényvédő szer és műtrágya;

4. szállítóegység: a vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvény;

5. tartány: az ADR rendeletben meghatározott fogalom;

6. üzemanyag: a mezőgazdasági gépek dízelüzemanyagai és a könnyű fűtőolajok, amelyek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C.

 


Vissza az előző oldalra!
K.L.M.N. Education Kft. - Magyar