ajándékutalvány facebook
-

Elérhetőségek

K.L.M.N. Education Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 48.
Telefon:
203113600
Mobil:
+36-20/9725-577
E-mail:
info@klmn-education.hu
További információk

9700 Szombathely, Thököly utca 48.
Ügyfélfogadás: 
hétfő - péntek 8.00 – 16.00
Tel.: 94/313-686, 20/9725-577

9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Ügyfélfogadás: 
hétfő – csütörtök   13:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 12:00
Tel.: 94/412-899

Felnőttképzési ny.szám: B/2020/001299Járművezető képzés

A1A1

1.A képző szerv megnevezése:

K.L.M.N. EDUCATION Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 9900 Körmend Rákóczi u. 13

E-mail címe: : info@klmn-education.hu

Telefonszám: 06/20-9725-577

Honlap: www.klmn-education.hu

2.A cég formája: Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

3.A cégbírósági bejegyzés száma: Cg.18-09-109876

4.Az iskolavezető neve: Kelemen László 

E-mail címe: info@klmn-education.hu         Telefonszáma: 06/20-9725-577

5. Az ügyfélfogadó címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

Telefonszáma: 06/94-313-686       

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől péntekig  8:00 -16:00 között

6. A telephely címe: 9700 Szombathely, Thököly út 46-48.

Telefonszáma: 06/94-313-686

7. A szaktanfolyamra való felvétel módja:

Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas. A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg.

Jogosítvány megszerzésének feltétele: 15,5 év

Az "A 1" kategória 2 év után terjeszthető ki teljesítménykorlátozás nélküli "A" kategóriára, itt már csak a gyakorlati rész vizsgákat kell letenni. Abban az esetben szerezhető meg 2 évnél korábban a teljesítménykorlátozás nélküli "A" kategória, ha betölti a 21. életévét.

 

Képzésre az vehető fel, aki:

a) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy

aa) tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

továbbá

b) megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételeinek, továbbá a vizsgára bocsátás feltételeiről - így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről - igazoltan tájékoztatásban részesült,

c) a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

A tanfolyam előtt ingyenes előzetes tudásszint felmérésre van lehetőség, illetve képzési tanácsadást nyújt képzőszervünk az alábbi tartalommal:

ˇ         az önálló tanulás ajánlott ütemterv,

ˇ          a tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló tanulás-módszertani tanácsok,

ˇ         a tanuláshoz felhasználható segédanyagok (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) be-szerzésének helyei.

8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

A közúti járművezető jelölt előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál megjelenni és magát a szükséges orvosi vizsgálatnak alávetni. Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.

9. A tanfolyamra történő felvétel (7.pont) és a vizsgára bocsátás feltételei:

A tanfolyam/annak egyes részei alóli mentesítéseket 3. melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez4. Mentesítések pontja tartalmazza.

 

Tudnivalók az elektronikus jelentkezéssel (járművezetői tanfolyamra, illetve vizsgára)kapcsolatban:A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet tartalmazza mindazokat a jogszabályi előírásokat, melyek teljesítése révén az állampolgárok számára lehetőség nyílik a különböző kategóriás vezetési jogosultság megszerzésére.

Az elektronikus "Jelentkezési lap" alkalmazása egy lehetőség, amely a különböző kategóriás vezetési jogosultság megszerzése terén alkalmazandóan segíti elő az Ön regisztrációját, ezáltal egyszerűbbé és könnyebbé téve az Ön tárgybéli ügyintézési folyamatát. Az elektronikus "Jelentkezési lap" gyakorlatilag egy nyomtatvány elektronikus változata, mely a közúti járművezető-képző autósiskolánál történő jelentkezéskor, valamint a vizsgasorozat első vizsgájának jelentésekor válik szükségessé. Miután Ön a kitöltési útmutató szerint a szükséges adatokat feltöltötte, az elektronikus rendszer generál egy kódot, mely kód alkalmazásával a vizsgáztatási eljárás során az Ön ügyviteli folyamata leegyszerűsödik. Kérjük, hogy amennyiben ezen megoldást választotta, akkor a szükséges adatok feltöltését követően az elektronikus "Jelentkezési lap"-ot nyomtassa ki, és azzal jelentkezzen közúti járművezető-képző autósiskolánknál.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

a) a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá az igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,

b) megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek,

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül - a "K" kategóriás jármű vezetője kivételével - a jogszabályban előírt életkornál

da) tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,

db) közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,

e) a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,

f) a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

 

A fenti feltételek teljesítése esetében is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek a közlekedési igazgatási hatóság vagy külföldi hatóság által kiállított:

 

Érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében - egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

a) a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte;

b)a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,

c) a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

d) Forgalmi vizsga - a "B" kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

 

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki

a) automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy

b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy

c) a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) "T" kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy

d) számára a bíróság a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.

 

Kategóriás, alkategóriás forgalmi vizsgára abban az esetben bocsátható a közúti járművezető, ha az előfeltételként meghatározott kategóriából már minden vizsgakötelezettségének sikeresen eleget tett.

10. A tanuló által igényelt szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszám, az elméleti tanórák időtartama

Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

 

Kategória

Alapismeretek
Elméleti és Bü tantárgyak

Járművezetési gyakorlat

Megjegyzés

Sóra

K

Je

Szü

F 1-2

Mu

Sóra

A

F

F/v

F/o

F/h

F/é

F/k

M

 

A1, A2,

22

X

X

X

-

-

-

16

6

10

8

2

-

-

-

240

 

A22)

-

-

-

-

-

-

-

12

4

8

6

2

-

-

-

180

11. § (5) bekezdés

A23)

3

X

X

X

-

-

-

8

2

6

4

2

-

-

-

120

 

 

Rövidítések:

 

 

 

 

 

K

= Közlekedési alapismeretek

A

= Alapoktatás

 

Je

= Járművezetés elmélete

F

= Főoktatás

 

Szü

= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

F/v

= városi vezetés

 

= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

F/o

= országúti vezetés

 

Mu

= Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

F/h

= hegyvidéki vezetés

 

F 1-2

= F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás

F/é
F/k

= éjszakai vezetés
= vezetés könnyű terepen

 

M

= Menettávolságok kilométerben

 

 

 

 

 

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén.

2) azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik "A2" alkategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az "alkalmassági feladat" végrehajtásával.

3) A forgalmi vizsga idejébe nem számít bele a kérelmező fogadása, a jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő műszaki ellenőrzése, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése.

 

 

 

Az alapismeretek oktatása során a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc), ami legfeljebb 4 tanóra "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" foglalkozással (4x50 perc) egészíthető ki;

a) a vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható;

b) a főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni;

c) az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc;

d) a gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50 perc;

e) a tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani.

 

1)A "Közlekedési alapismeretek", a "Járművezetés elmélete" és a "Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 22 óra, a "Minimálisan kötelező óraszám" az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak tényleges óraszámait a képző szerv határozza meg az adott tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

 

2) A főoktatásra minimálisan előírt óraszámokat az alábbi forgalmi körülmények között kell teljesíteni:

minimálisan 8 óra városi forgalomban,

minimálisan 2 óra országúti forgalomban.

 

11. A járműhasználat: Yamaha

Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas. A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg.

 

12. A hiányzás pótlásának módja

Az alapképesítés megszerzéséhez szükséges, a közlekedési hatóság által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgára történő jelentkezésnek feltétele a megelőző szaktanfolyamon történő részvétel.

A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni.

13. A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása:

 

Kategória

Elméleti tanfolyamdíj

E-learning van-e?

Elméleti vizsgadíj

Gyakorlati képzési díj

Gyakorlati vizsgadíj

igen

nem

A1

29.000Ft

 

X

4.600Ft 

3.500Ft x 17óra

11.000Ft (forgalmi)

 

Kedvezményekről,  eseti akciókról  honlapunkról értesülhet.
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.


A tandíjbefizetés módjai:

  • az ügyfélszolgálati irodáinkban( nyitvatartási időben)  közvetlenül, számla ellenében
  • átutalási postautalvánnyal
  •  banki átutalással

Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:

A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat. A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.

 14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie.

15. A teljesített oktatásról szóló igazolás kiadás módja:

A vizsgára jelentkezéshez előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást az iskolavezető köteles a befejezést követő 3 munkanapon belül a tanuló részére kiadni, valamint a közlekedési hatóság részére elküldeni.

 

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, főoktatási része - a "B" kategóriás képzés kivételével - a sikeres járműkezelési, vagy rutinvizsga után kezdhető meg.

 

A vezetési gyakorlat tantárgy feladatainak teljesítése abban az esetben igazolható, ha a tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

 

A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

 

A közúti járművezetők vizsgáztatását a közlekedési hatóság végzi. A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi.

 

Vezetői engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító - a közlekedési hatóság által kiállított - a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.

16. Oktatási helyszínek címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 48.

17.A pótórák igénylésének módja, díjai (12.ponttal szinkronban):

Hiányzást másik tanfolyamon pótolható plusz díj befizetése nélkül.

18. Az engedélyező hatóság megnevezését, címét és telefonszámát, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezését és elérhetőségei:

Az engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságon belül a Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya látja el, országos illetékességgel.

Elérhetőség

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Postacím: 1389 Budapest 62, Pf. 102.

Telephely:1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Telefon: 1/814-1818

Fax: 1/814-1815

E-mail: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

 

Felügyeletet ellátó szervezet:

 

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedéi Felügyelősége

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

 

Elérhetőségek

Cím:

9700 Szombathely, Wesselényi utca 7.

Telefon:

(94) 518-200, 518-231,  518-232

Fax:

(94) 518-219

E-mail:

kepzes-vas@nkh.gov.hu

 

 

 

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A képzés során a képző szerv köteles a tanulók számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítani.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Ha a vizsgázó az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való jelentkezésig a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutaláson kívül a közlekedési hatóságnál - Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége- készpénzben is megfizethető oly módon, hogy a közlekedési hatóság szedi be a díjat, de az az NKH-t illeti.

 

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

 

Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

 

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak:

 

 

Elméleti vizsgák

1.

Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

6.000Ft

2.

Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként

4.600Ft

Gyakorlati vizsgák

1.

A járművezetéssel járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként

11.000Ft

 

21. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,

c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A forgalmi vizsgát az NKH elnöke által előzetesen meghatározott forgalmi vizsga útvonalon lehet végrehajtani.


Vissza az előző oldalra!
K.L.M.N. Education Kft. - Magyar